دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : افروز   حق بین

پست الکترونیکی : a.haghbin@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق- مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق- مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده فنی دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی برق

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/07/01

افروز حق بین

افروز حق بین

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^